MENU

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.klenota.sk (ďalej len „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:

KLENOTA s.r.o., so sídlom Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 26286505
DIČ: CZ26286505
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 125957

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

adresa pre doručovanie: Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
telefónne číslo: +420 603 219 313
kontaktný e-mail: info@klenota.com

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a o súvisiacich právach a povinnostiach.

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov, v platnom znení, a zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, prihlasovacie meno do užívateľského konta; kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

2. Získavanie a využívanie osobných údajov

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení používateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov a pod.) A na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne na umožnenie prístupu, správy a vedenia používateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek (aj v rámci objednávania tovaru) odmietnuť.
 • Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 15 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Vašu e-mailovú adresu a informáciu o vami zakúpenom tovare môžeme využiť na základe nášho oprávneného záujmu za účelom kontroly a zlepšovania našich služieb a nášho tovaru a zisťovania vašej spokojnosti, a to prostredníctvom služby „Overené zákazníkmi“ spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Vaša e-mailová adresa bude odovzdaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby „Overené zákazníkmi“. Pokiaľ tento hodnotiaci dotazník vyplníte, spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. pre nás následne prevedie vyhodnotenie vašej spätnej väzby. Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov. Zasielanie hodnotiacich dotazníkov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom.
 • Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti zoznam.sk či seznam.cz. Tá ich potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Poskytnuté osobné údaje budú držané len po dobu nevyhnutnú k tomuto použitiu.
 • Ak prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracovaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača), prípadne na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy (týka sa najmä cookies prvej strany), a to najmä na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a plnenia právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar podobný tomu, ktorý ste si od nás objednali, event. po dobu uvedenú v súhlase.

3. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile, ktorý obsahuje obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k týmto informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategória spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overení presnosti údajov.

3.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Česka v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4. Správa a spracovanie osobných údajov

4.1. Kto vaše osobné údaje spracúva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúcej certifikát „Overené zákazníkmi“, externým účtovníkom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na plnení zmluvy či našich povinnostiach. Prípadne môžeme poveriť aj iného spracovateľa a príjemcu osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime tiež na základe vášho dotazu.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, ibaže to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávania stanoveným nariadením.

4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5. Súbory cookies

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania.

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým nedôjde k ich expirácii alebo kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, ktoré využívame pre uzatváranie a plnenie zmluvy, na základe nášho oprávneného záujmu, prípadne na základe vyššie uvedeného súhlasu. Tieto cookies môžu byť dočasné alebo trvalé;
 • nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
 • výkonnostné cookies - slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné.
 • cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám na základe vášho súhlasu umožňujú najmä analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
 • funkčné cookies - slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie apod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
 • cielené a reklamné cookies - slúžia na zobrazovanie cielenych reklám na webovom rozhraní aj mimo; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3. Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Zoznam.sk, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Služba Google Analytics slúži k získaniu štatistických informácií o vašom užívaní webového rozhrania. Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Google Ads slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a k opätovnému zacieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac potom po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. a k opätovnému zacieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Sklik.cz slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Zoznam.sk a k opätovnému zacieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac potom po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

5.4. Ako nastaviť a prípadne odmietnuť spracovanie súborov cookies

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracovanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Internet Explorer - 

https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge -

https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/microsoft-edge-%C3%BAdaje-preh%C4%BEad%C3%A1vania-a-ochrana-osobn%C3%BDch-%C3%BAdajov-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Mozilla Firefox -

https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies

Opera -

https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari -

https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 6. 4. 2021.
Pro pohodlný nákup a doručení do České republiky doporučujeme navštívit naši stránku v češtině.

Pre pohodlný nákup a doručenie na Slovensko odporúčame navštíviť našu stránku v slovenčine.

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, rekomendujemy odwiedzenie naszej polskiej strony.

Für das beste, auf Ihren Standort zugeschnittene Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen, unsere deutsche Website zu besuchen.

Pour une navigation optimale et adaptée à votre zone géographique, nous vous recommandons de consulter notre site Web français.

For the best shopping experience, we recommend visiting our international website in English.