MENU

Obchodné Podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu KLENOTA umiestneného na webovom rozhraní www.klenota.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

KLENOTA s.r.o., so sídlom Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 26286505, DIČ: CZ26286505, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 125957

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim.

1. Úvodné ustanovenie
2. Kúpna zmluva
3. Cena
4. Platobné podmienky
5. Dodacie podmienky
6. Uplatnenie darčekového poukazu
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
8. Práva z chybného plnenia
9. Ďalšie informácie pre spotrebiteľa
10. Registrácia na webovom rozhraní
11. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke (ďalej len „tovar“) a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom.

1.2. Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

1.3. Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom.

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.5. Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

České puncové značky, ktoré udávajú rýdzosť, tj. pomerný hmotnostný obsah čistého drahého kovu v zliatine, nájdete na stránke o opuncovaní.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Meniť či doplňovať obchodné podmienky možno len písomnou formou.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúcej všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás prosím bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

2.3. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.4. Ako zistíte, že sme prijali objednávku, a kedy je uzatvorená zmluva?

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácia o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je vám doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď prevezmete objednaný tovar.

2.5. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám zašleme e-mailom alebo na vašu žiadosť poštou v tlačenej podobe. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

3. CENA

3.1. Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu pre zdanlivosť nášho právneho rokovania podľa § 552 Občianskeho zákonníka, event. pre omyl podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

3.2. Možno kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba pokiaľ je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

3.3. Ceny sa prevádzajú z českých korún, ako sa potom zobrazujú na webe?

Medzi cenou zobrazenou na webových stránkach a cenou na faktúre môže byť drobný rozdiel (v ráde desatinných čísel). Dôvodom je zaokrúhlenie cien nahor pre webové stránky kvôli prevodu z českých korún. Pri platbe vždy uvidíte a zaplatíte presnú nezaokrúhlenú čiastku.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne kartou pred dodaním tovaru alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne na náš bankový účet pred dodaním tovaru (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky);
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prostredníctvom platobnej brány PayPal.

Prípadné ďalšie spôsoby platby a poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

4.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak nedostaneme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3. Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo odovzdaním. V prípade zhotovenia šperku na zákazku, alebo úpravy šperku na základe individuálneho priania, požadujeme úhradu vo výške min. 50 % hodnoty tovaru.

4.4. Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb a daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením účtenky podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov a daňového dokladu elektronickou formou. Sme povinní vystaviť vám účtenku a zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

Prepravcovi sa oznámia kontaktné údaje zadané do objednávky (vaša adresa, kontaktná osoba, telefón). Nie sme povinní overovať úplnosť a správnosť týchto údajov, nesiete teda plnú zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.

5.2. Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do 2 pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, spravidla doručujeme do 2 týždňov. Vo výnimočných prípadoch alebo pri tovare vyrábaného na zákazku môže byť dodacia lehota dlhšia. U šperkov zhotovených na základe vášho želania alebo pre vašu osobu (najmä u zásnubných prsteňov a svadobných obrúčok) alebo upravených na zákazku môže byť doba dodania ovplyvnená tiež našou výrobnou kapacitou a aktuálnou vyťaženosťou. O termíne dodania vás budeme informovať.

Dodaním tovaru sa podľa týchto obchodných podmienok rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

5.3. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.4. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je tovar nutné doručovať opakovane z dôvodov na vašej strane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Ak ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru), máme ďalej právo pristúpiť k svépomocnému predaju tovaru podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

6. UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

6.1. Ako možno čerpať darčekový poukaz?

Pre čerpanie darčekového poukazu je nutné darčekový poukaz (v elektronickej alebo papierovej podobe), ktorý vám bol na základe vašej objednávky zaslaný, u nás uplatniť zadaním unikátneho číselného kódu z poukazu do políčka, ktoré sa vám zobrazí po rozkliknutí „Pre zadanie zľavového kódu nášho partnera kliknite tu“, ktoré sa nachádza v druhom kroku objednávky, pod výberom spôsobu platby. Poukaz je možné uplatniť aj osobne pri nákupe na predajni. Na uplatnenie je nutné mať poukaz so sebou alebo poznať unikátny číselný kód z poukazu.

Na darčekovom poukaze sú uvedené najmä tieto údaje:- suma, ktorá je predmetom darčekového poukazu a ktorej výšku môžete pri objednávke zvoliť sami;- naše identifikačné údaje;- doba platnosti darčekového poukazu, ktorú zvolíte opäť sami v rozsahu 1-15 mesiacov;- unikátny číselný kód darčekového poukazu;- spôsob, akým je možné darčekový poukaz uplatniť.

6.2Je uplatňovanie darčekového poukazu nejako obmedzené?

Darčekový poukaz je možné čerpať iba raz. Poukazom je možné hradiť jedno plnenie v celej jeho výške (bez ďalšieho doplatku) alebo čiastočne, ak hodnota poukazu úplne nepokrýva hodnotu poskytovaného plnenia (v takom prípade ste povinní zvyšok uhradiť v peniazoch). Darčekový poukaz je prenosný a prevoditeľný na inú osobu. Osoba, ktorá predloží oprávnene nadobudnutý darčekový poukaz, má rovnaké práva ako osoba, ktorá darčekový poukaz zakúpila.

Dobu, po ktorú je možné darčekový poukaz uplatniť, zistíte z obsahu konkrétneho poukazu. Darčekový poukaz je možné uplatniť najneskôr v posledný deň doby jeho platnosti.

Platnosť poukazu nie je možné predĺžiť. Poukaz nie je možné vymeniť za peniaze.

6.3. Kedy môžeme darčekový poukaz odmietnuť?

Vezmite na vedomie, že v určitých situáciách môžeme odmietnuť darčekový poukaz akceptovať. Ide o prípady, keď:

 • darčekový poukaz bol predložený po uplynutí platnosti;
 • darčekový poukaz bol už raz vyčerpaný.

  Vezmite na vedomie, že v prípade darčekového poukazu nespočíva jeho obsah v trvalom nadobudnutí vlastníckeho práva k darčekovému poukazu, ale vo vašom oprávnení na plnenie, ktoré je na darčekovom poukaze uvedené. Samotný darčekový poukaz má tak charakter služby. Z tohto dôvodu nemáte v súlade s § 1837 písm. a) občianskeho zákonníka nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade, že ste darčekový poukaz v priebehu lehoty na odstúpenie do zmluvy využili. Objednaním darčekového poukazu túto skutočnosť beriete na vedomie a súhlasíte s ňou.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť do 60 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Pre oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame využiť formulár pre odstúpenie. Formulár na odstúpenie od zmluvy zašlite spoločne s tovarom na našu doručovaciu adresu alebo ho zašlite na e-mail a bezodkladne potom odošlite tovar na našu doručovaciu adresu.

Upozorňujeme vás, že medzinárodný certifikát zasielaný s niektorými šperkmi, ako aj darčeková krabička, je súčasťou tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy ste povinní tento certifikát a darčekovú krabičku vrátiť spoločne so šperkom.

Pre prípad, že nevrátite tieto súčasti tovaru, sme oprávnení požadovať po vás náklady spojené s uvedením balenia šperku do pôvodného stavu a náklady vynaložené na opätovné vydanie certifikátu. Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu sú zvyčajne stanovené v min. výške 10 EUR a náklady na získanie nového certifikátu v min. výške 60 EUR.

7.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

7.3. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy vrátane kontaktu na vás (odporúčame využiť náš formulár na odstúpenie) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

7.4. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, ak nebudete požadovať vrátenie prostriedkov iným spôsobom.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

7.5. Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

7.6. Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmluvy o dodávke tovaru, ak:

 • dodaný tovar bol upravený podľa vašich individuálnych požiadaviek a prianí (týka sa najmä úprav veľkosti šperku, vrátane prvej úpravy veľkosti šperku, ktorá je z našej strany poskytovaná zadarmo, či ak bola vyhotovená do šperku rytina podľa vášho želania alebo ak bol na náušniach zmenený spôsob zapínania).

7.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • neobdržali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (najčastejšie však do 5 dní), a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Ak ste platili kartou, vrátime vám peniaze rovnakým spôsobom; upozorňujeme, že v tomto prípade sa pripísanie finančných prostriedkov môže zdržať o 2-3 dni na strane vašej banky.

8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

9. ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĹA

9.1. Aké povolenia máme na výkon našej činnosti?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľeniu.

9.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

Kontrolu dodržiavania zákona č. 539/1992 Zb., o puncovníctve a skúšaní drahých kovov, v znení neskorších predpisov, vykoná Puncový úrad (www.puncovniurad.cz).

9.3. Aké sú vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: tr. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru, ktorý ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

10.1. Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvedené pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte

10.2. K čomu slúži užívateľský účet?

Prostredníctvom používateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

10.3. Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

11.1. Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie akýchkoľvek fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

11.2. Zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 6. 4. 2021.




Pro pohodlný nákup a doručení do České republiky doporučujeme navštívit naši stránku v češtině.

Pre pohodlný nákup a doručenie na Slovensko odporúčame navštíviť našu stránku v slovenčine.

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, rekomendujemy odwiedzenie naszej polskiej strony.

Für das beste, auf Ihren Standort zugeschnittene Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen, unsere deutsche Website zu besuchen.

Pour une navigation optimale et adaptée à votre zone géographique, nous vous recommandons de consulter notre site Web français.

For the best shopping experience, we recommend visiting our international website in English.